نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 30 خرداد ماه 1400