نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 1 تیر ماه 1400