نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 2 تیر ماه 1400