نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 9 تیر ماه 1400