نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،یکشنبه 3 مرداد ماه 1400