نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 18 مرداد ماه 1400