نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،سه شنبه 19 مرداد ماه 1400