نگاهی به صفحه نخست روزنامه شهرآرا،سه شنبه 2 شهریور ماه 1400