نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 8 شهریور ماه 1400