نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 11 شهریور ماه 1400