نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 16 شهریور ماه 1400