نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 18 شهریور ماه 1400