نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 8 مهر ماه 1400