نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 8 مهر ماه 1400