نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،شنبه 10 مهر ماه 1400