نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 12 مهرماه 1400