نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،دوشنبه 12 مهرماه 1400