نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 12 مهر ماه 1400