نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 19 مهر ماه 1400