نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،دوشنبه 19 مهرماه 1400