نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،سه شنبه 20 مهر ماه 1400