نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 20 مهرماه 1400