نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 27 مهرماه 1400