نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 29 مهرماه 1400