نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 3 آبان ماه 1400