نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 5 آبان ماه 1400