نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،پنجشنبه 6 آبان ماه 1400