نگاهی به صفحه نخست روزنماه شوت،یکشنبه 9 آبان ماه 1400