نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 18 بان ماه 1400