نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 25 آبان ماه 1400