نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 26 آبان ماه 1400