نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 1 آذر ماه 1400