نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 8 دی ماه 1400