نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 19 دی ماه 1400