نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 19 بهمن ماه 1400