گل اول اینتر به بولونیا توسط پریشیچ در دقیقه 4 زده شد.