گل اول بولونیا به اینتر توسط آرناتوویچ در دقیقه 29 زده شد.