گل دوم بولونیا به اینتر توسط سانسون در دقیقه 81 زده شد.