صفحه اینستاگرامی AFC فارسی به برکناری اسکوچیچ واکنش نشان داد.