نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 23 تیر ماه 1401