نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 28 تیر ماه 1401