نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 29 تیر ماه 1401