نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 6 مرداد ماه 1401