نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 11 مرداد ماه 1401