نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، چهارشنبه 9 شهریور ماه 1401