نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، شنبه 12 شهریور ماه 1401