نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، دوشنبه 14 شهریور ماه 1401