نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 17 شهریور ماه 1401