نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، پنجشنبه 17 شهریور ماه 1401