نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، سه شنبه 22 شهریور ماه 1401